Eğitim 11 Tem 2006 03:02 am

PSİKOLOJİK TESTLER

Genel olarak psikolojik test standart koşullarda yapılan gözlem ve/ ya da görüşme anlamını taşır. Psikolojik test bireylerin yetenekleri, becerileri, edimleri -performansları-, güdüleri, tutumları, savunmaları vb. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Çağdaş psikolojik ve eğitsel testlerin kökeni geçmişin antik Çin ( M.Ö.2200 ) ve klasik Yunan medeniyetlerine kadar uzanır. Üç önemli gelişme, psikolojik testlerin başlangıcını belirler.

Bunlar:

 • Çin’de ve daha sonraları Yunanistan’da devlet hizmetlerinde çalıştırılacak, orduya alınacak kamu görevlileri ve askerler için kullanılan seçme sınavları;
 • Okul ve üniversitelerde başarı değerlendirmesi için geliştirilmiş ölçme araçları;
 • Avrupa ile Amerika Birleşik Devletlerinde 19. yüzyılda davranış bilimcilerinin başlattığı ölçme-değerlendirme çalışmalarıdır

Zekanın ölçülmesinde bireylerin; öğrenme gücü, fikirleri organize edebilme davranışı, adapte etme, problemleri anlama ve soyut sembolleri kullanabilme, problem çözme, sahipolunan bilgi seviyesi, akıl yürütme, anlama, karar verme üzerinde yoğunlaşılmaktadır (Özgüven, 1994).

Zeka testleri genellikle grup ve bireysel olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Grup testleri aynı anda birden fazla kişiye uygulanmaktadır. Bireysel testler ise tek, tek bireylere uygulanmaktadır.

Grup Testleri;
Günümüzde kullanılan grup testlerinin bazıları şunlardır.
Otis-Lennon Okul yeteneği testi (6. Basım) (Otis & Lenno, 1998), Bilişsel Yetenek testleri (2. Basım) (Thorndike& Eagen, 1993), Bilişsel Beceriler Testi (2 Basım) (1992) (Gencer 1997).

Bireysel Zeka Testleri:
Okul öncesi çocuklar veya 6 – 8 yaş arasındaki öğrenciler gibi belirli bir yaş grubuiçin geliştirilen bireysel testler olduğu gibi, erken çocukluk döneminden yetişkinler seviyesine kadar bütün yaş grupları için uygun olanları da vardır. Her bir alt test aynı beceri veya yeteneği ölçümleyen maddeleri kapsar ve bu test maddeleri güçlük derecelerine göre dizilir (Gencer. 1997)

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan bireysel zeka testleri Stanford-Binet ve WISC-R’dır. Bu testlerin, diğer testlere göre geçerlik ve güvenirlikleri daha yüksektir. Her iki testte de sözel ve yapım (performans) soru maddeleri yer almaktadır. Ancak WISC-R’da, yapmaya ilişkin soru maddeleri daha fazladır. Testlerde sorulara verilen yanıtların doğruluğuna göre zeka yaşı hesaplanmaktadır. Daha sonra formül uygulanarak, zeka bölümü bulunmaktadır (Eripek, 1997)

Stanford- Binet Zeka Ölçeği:
Stanford- Binet Zeka Ölçeği 2 yaşından, ileri yetişkinlik yaşına değin uzanan yaş düzeylerini temsil eden soru maddelerinden oluşmaktadır. 2 ve 5 yaşları arasında yaşdüzeyleri 6 aylık dilimlere ayrılmıştır (2 – 2, 6 yaş, 3 – 3, 6 yaş gibi). Orta ve ileri yetişkinlik yaşları dışındakiler için toplam 7 soru maddesi orta ve ileri yaş düzeylerindekiler için ise toplam 9 soru maddesi vardır.

Her yaş grubunda yer alan soru maddeleri o yaş grubundaki çocukların yaklaşık yarısının yapabileceği zorluk düzeyindedir. Dolayısıyla sorular bir önceki yaş grubundaki çocukların büyük bir bölümüne zor gelirken, bir sonraki yaş grubundaki çocuklara kolay gelmektedir, Ölçekte yer alan soru maddeleriyle temelde bireyin hatırlama, algılama, bilgi, sözlü yetenek ve mantıklı düşünebilme özellikleri ölçülmeye çalışılmaktadır (MacMillan” 1982).

Başlangıçta el becerileri ve resimli araçların kullanımını içeren somut soru maddeleri düzeyilerledikçe yerini giderek sözel ağırlıklı ve soyut nitelikteki soru maddelerine bırakmaktadır.

Thorndike ve arkadaşları Stanford-Binet IV ölçeğinin başlıca amaçlarını şöyle sıralamışlardır;

 • Zihinsel engelli öğrencilerle belirli bir öğrenme güçlüğü olan öğrencileri ayırmaya yardım.
 • Eğitimci ve psikologların, bazı çocukların niçin okulda öğrenmede güçlük çektiklerini anlamalarına yardım.
 • Üstün öğrencilerin tanılanmalarına yardım.
 • İki yaşından yetişkinliğe bireylerin bilişsel becerilerinin gelişimini inceleme (Thorndike l986).

* WISC-R( Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised )

İlk Wechsler Zeka Ölçeği 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir.

1949 yılında David Wecsler ( 1896-1981 ) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11 yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır.

Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım ( Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır.

Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtlarıiçerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir (Eripek,1996).

6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’nin yeniden düzenlenmiş formu olan bu testin Standardizasyon çalışmalarının ilk aşamalarında, testin 1949 yılında geliştirilmiş olan şeklinin varolan Türkçe çevirisiele alınmıştır. Ankara Üniversitesi hastaneleri kliniklerinde kullanılan bu form ile elde edilen 403 test uygulaması toplanmış ve üzerinde çeşitli istatiksel çalışmalar yapılmıştır. Yanlızca çevirisi yapılan ölçeğin uygulamaiçin yeterli olmadığı, örneğin test sorularının güçlük sırasında v.s. değişiklikler yapılmasıgereği ortaya çıkmıştır. Bunda sonra madde geliştirme işlemlerine geçilmiştir. Çeşitli okul malzemeleri ve kitapları taranarak sorular seçilmiş, bu sorular üç farklı sosyoekonomik düzeyden ve Ankara’nın 42 farklı ilkokulundan alınan 6-7 yaşları arasındaki 680 çocuk üzerinde denenmiştir.

Ankara ve diğer 11 kent merkezinden (N=869) seçilen sosyoekonomik düzeyi farklı, 6-0 ile 16-3 yaşları arasında ilkokul, ortaokul ile lise 1. ve 2. sınıflara devam eden toplam 1638 öğrenci norm çalışmasına alınmıştır. Örneklemdeki bütün yaş gruplarında; sözel, performans ve toplam zeka bölümleri açısında kız ve erkek çocuklar ile sosyoekonomik düzeyi farklı çocukların başarıları karşılaştırılmıştır. Cinsiyete göre anlamlı farklılıklar bulunmamış, sosyo-ekonomik düzeyde ise anlamlı farklılıklar çıkmıştır.

WISC-R Testinin özel test çantası vardır ve bunun içinde yönerge, sorular ve normları içeren Test El Kitabı, Soru ve Yanıt Formları, Resim Kartları, Küp Bloklar bulunur.

Test sözel ve performans becerilerini içeren 12 alt testten oluşur. Sözel alt testlerden biri, performans testlerinin ise tümü sürelidir.

Testi bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından uygulanabilir. Testin kullanımı için dikkatlice denetlenen bir özel eğitim gereklidir. Uygulama kuralları karmaşıktır. Test sonuçlarının geçerli olması için yönergelere kesinlikle uyulması gerekir. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda sorulan soruların sözel olarak veya yaparak yanıtlaması istenir.

Testin puanlama kuralları ve ölçütleri vardır. Ancak “Benzerlikler”, “ Sözcük dağarcığı” ve “Yargılama” alt testlerinde ve bazı “Genel Bilgi” maddelerinde test el kitabında verilen örneklere uymayan yanıtlar çıktığında, uygulayıcının yargısını kullanması gerekebilir
Bireyin bir alttestten aldığı ham puan, o alt testin her maddesine verilen puanların toplanması ile bulunur. Bu ham puanlar, çocuğun takvim yaşına uygun standart puanlara çevrilebilmek için 4 aylık yaş dilimlerine göre düzenlenmiş tablolardan yararlanılır.

Sözel alt testlerden elde edilen standart puanların toplamı ile bireyin sözel puanı , performans alt testlerden elde edilen standart puanların toplamı ile performans puanı elde edilir. Sözel ve performans puanlarının toplanmasıyla da toplam test puanı bulunur.

Sözel, performans ve toplam zeka bölümlerinin bulunmasında tablolar kullanılır. Test sonuçları bir profil çıkarılarak gösterilir.

Zeka testleri, özellikle zihinsel yetersizliğin tanımlanmasında bir araç olarak kullanılmaya başlandıktan sonra çeşitli eleştirilere hedef olmuştur. Bu eleştiriler, doğrudan testlere, uygulayıcılara ve testlerin uygulanma süreçlerine yöneliktir.

Testler, bir çocuğu etkileyen kültürel sosyal ve ekonomik değişkenleri göz önünde bulundurmaktan uzak olması, geçerlik ve güvenirliklerinin düşük olması, test ortamının yeterince uygun olmaması, uygulayıcının deneyimi gibi pek çok faktörden etkilenerek gerçeksonucu vermeyebilir.

Test sonuçlarının anlamlı olabilmesi için diğer verilerle de desteklenmesi, bu nedenle uyum ve beceri alanlarında da bireyin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar;
Öner,N.(1997). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler.(3.ed.)İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Aygölü,F. (2004). WISC-R Sertifika Eğitimi Ders Notları.İstanbul: Psikologlar Derneği Eğitimi.

“PSİKOLOJİK TESTLER” için 58 Yorum var

 1. 19 Eyl 2006 20:20 tarihinde 1.levent şahin yazmış …

  sayın ışın hanım
  ben özel bir şirkette eğitim müdürü olarak çalışmaktayım. yuıkarıda bahsettiğiniz ve bahsetmediğiniz diğer testleride öğrenmek ve uygulamk istiyorum acaba rica etsem bensa bu konuda kaynak olacak kitap ve diğer yayınlardan örnekler verebiir misiniz?
  saygılartımla

 2. 04 Kas 2006 15:02 tarihinde 2.ELİF yazmış …

  Meraba Işın hanım sitenizi gerçekten çok beğendim. bende rehberlik ve psikolojik danışmanlık okuyorum selçuk üniversitesinde ve ayrıca bir özel dershanede çalışıyorum.umarım sizin kadar alanımda başarılı olabilirim. saygılar….

 3. 24 May 2007 15:34 tarihinde 3.sezigul yazmış …

  Neden bi zeka testi örneği yok,mesela 4-6 yaş vs. gibi..Bi örnek olursa sevinirim,iyi günler

 4. 13 Haz 2007 13:19 tarihinde 4.Yaren yazmış …

  Evet sezigul un de belirttiği gibi 6-7 yaş grubu çocuklar için ,kendini ispatlamış ve uluslararası kabul görmüş bir zeka düzeyi belirleme testi var mıdır acaba?
  Örnek verirseniz seviniriz… iyi günler

 5. 13 Haz 2007 21:49 tarihinde 5.Işın SAĞLAM yazmış …

  sezigul:
  Zeka testleri, uygulamasının eğitimini almış testörler tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde testin standardizasyonu sağlanamaz. Dolayısı ile sonuç güvenilir olmaz.

 6. 13 Haz 2007 21:50 tarihinde 6.Işın SAĞLAM yazmış …

  Yaren:
  Şu an Türkiye’de uygulanan wisc-r zeka testi 6-16 yaş çocuklarına uygulanan ve standardizasyonu en iyi olan testtir.

 7. 19 Haz 2007 13:46 tarihinde 7.Rüştü GÖRGÜN yazmış …

  Sayın ışın SAĞLAM.

  WISC-R testini Nerelerde yaptırabiliriz..

 8. 19 Haz 2007 17:07 tarihinde 8.NİLGÜN MERİÇ yazmış …

  Sevgili Işın Hanım,
  Sizin de belirttiğiniz gibi bu gruptaki çocuklar için, ülkemizdeki çalışma ve girişimler çok yetersiz. Ben de oğlumda baş gösteren okuldan sıkılıyorum feryatları üzerine bulunduğum ildeki RAM e başvurdum. WÇZÖ-R uygulandı. Çocuğumun üstün zeka ve yetenekli olduğu kaynaştırma eğitimine tabi olması için okulunun bilgilendirileceği söylendi. Ben bu süreçte biraz takipçi oldum. Çocuğumun raporları test 28/03/2006 da uygulanmış olmasına karşın bu öğretim yılının birinci döneminde benim soruşturmalarım sonucunda okula ulaştı. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili olarak da bu senenin sonuna gelinmiş olmasına karşın hala bir adım atılmış değil. Kendi bireysel çabamla oğlumu pek çok faliyette destekliyorum. Enstruman çalıyor spor yapıyor vb. Ancak okuldaki sıkıntıları hala devam etmekte. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu çocukların bu şekilde atıl kalmasına ne kadar göz yumulabilir? Bir anne olarak bu daha da eziyetli bir süreç. Nerden yardım alabileceğim konusunda bilgilendirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar..

 9. 26 Haz 2007 09:19 tarihinde 9.erkayalcin yazmış …

  Işın hn sıze gonderdıgım emaile cevap verdıgınız için teşekkur ederim. Ama 18 aylık olan ogluma test yapmam lazım demışsınız. 18 aylık bır çocuga nasıl test yapılabılıyor bıraz daha acarak bılgı verırmısınız. Ayrıca bız antalyadayız oraya gelmemız mı gerekecek.

 10. 30 Tem 2007 17:05 tarihinde 10.ESRA DİLEK AYSALAR yazmış …

  02.06.207 TARİHİNDE ANKARADA ÖZEL BİR KLİNİKTE
  DİKKAT EKSİKLİĞİ İDDA EDEN ÖĞRETMENİMİZ İÇİN YAPILAN TESTİN SONUCUNU YORUMLARMISINIZ

 11. 30 Tem 2007 17:10 tarihinde 11.ESRA DİLEK AYSALAR yazmış …

  uygulattığım WISC-R testini yorumlatmak istiyorum
  sonucu telefonda yorumlarmısınız

 12. 24 Ağu 2007 22:20 tarihinde 12.nazmi uzer yazmış …

  IŞIN HANIM MERHABA KIZIM 5 YAŞ 10 AYLIKKEN OKUMA YAZMAYI KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ. 6 YAŞ 11 AYLIKKEN ZEKA TESTİ YAPTIRDIK. 114 NORMALİN BİRAZ ÜSTÜ DEDİLER. SİZ YORUMLAR MISINIZ BU SONUCU.
  TEŞEKKÜR EDERİM.

 13. 31 Ağu 2007 21:47 tarihinde 13.Işın SAĞLAM yazmış …

  Merhaba Nazmi Bey,

  Kızınızın zeka bölümü, normal gelişim gösteren çocukların üst sınırında. Bu durumda 5 yaşında okumayı kendi kendine öğrenmesi çevresinde o sıra 1. sınıfa başlamış bir çocuktan öğrendiği anlamına da gelebilir. Eğer böyle bir durum yoksa o zaman ne şekilde okuduğu da önemli. Anlamlandıramadan sadece okumuş olmak için mi okuyor, bunun yanında içe kapanıklılığı veya kendi dünyasında yaşarmış gibi bir hali var mı, bunları da bilmem gerek.
  Çok nadir olarak otistik çocuklarda 3 yaş civarlarında kendi kendine okuma yazmayı öğrenme olabilir ama anlamsızmış gibi okurlar.

 14. 09 Eyl 2007 21:22 tarihinde 14.murat coşkun yazmış …

  ışın hanım merhaba. ben bir eğitimciyim.
  bahçelievlerde etüt merkezi işletiyorum.
  eş zmanlı olarak özel test uygulamaları hizmeti vermek istiyorum. bana tavsiye edebileceğiniz bir yayın yada şirket var mı.
  cevabınız için şimdiden teşekkürler…

 15. 27 Eyl 2007 14:14 tarihinde 15.Hazan yazmış …

  Merhaba Işın Hanım,

  Yetişkinler testi RAM’lar da yapılmamaktadır.Bu test nerelerde yapılmaktadır? Hiçbir yerden bilgi alamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
  İyi Çalışmalar.

 16. 03 Eki 2007 16:39 tarihinde 16.ayten taşcı yazmış …

  Sayın Işın HANIM
  BENİM 3. SINIFA GİDEN OĞLUMA 2.SINIFTA İKEN WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ UYGULANDI. PARLAK DÜZEYDE SÖZEL,ÇOK PARLAK DÜZEDE SAYISAL ZEKAYA SAHİP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

  UZMANIN ÖNERİSİ İLE OKULDA MUTLU OLMADIĞI İÇİN ÖZEL OKULA GÖNDERDİM AMA BU OKULDA DA MUTLU DEĞİL.YİNE ARKADAŞLARININ VE ÖĞRETMENİN ONU SEVMEDİKLERİNİ, ONAHAKSIZLIK YAPTIKLARINI SÖYLÜYOR.

  NE YAPMALIYIM BİLEMİYORUM.SİZ NE ÖNERİRSİNİZ? YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.TEŞKKÜR EDERİM.

 17. 12 Eki 2007 20:20 tarihinde 17.Işın SAĞLAM yazmış …

  Merhaba Ayten Hanım,

  Zihinsel gelişimi yaşının üstünde olan çocukalr, bu gelişim hızına uygun zenginlikte bir uyaran ortamı bulamazlarsa hep huzursuz ve mutsuz olurlar. Eğer okulun verdiği akademik ortam ona yetmiyorsa bunu siz zenginleştirmelisiniz. Böylece çozcuğunuz hem mutlu olarak büyüyecek hem de zekasını daha verimli olarak kullanabilecektir.

 18. 18 Eki 2007 21:16 tarihinde 18.ayten taşcı yazmış …

  Merhaba Işın Hanım,

  Yazdığınız cevap için çok teşekkür ederim.

  Biz Bursa’da yaşıyoruz. Bu konuda ne yapabiliz diye uzmanlara danıştık. Çeşitli aktiviteleri ve bilim sanat merkezini önerdiler. Bilim sanat merkezi 3. sınıfın sonunda sınav yapıyor ve 4.sınıfta alıyor.Resim,drama,gitar zaman zamanda yüzme kurslarına gönderdim ama çocuğuma bu kadar aktivite fazla geldi.Şimdi hiç bir aktiviteye katılmak istemiyor.
  Sizin önerinizi biz nasıl gerçekleştirebiliz bilemiyoruz.Önerilerinizi bekliyoruz. Lütfen yardımcı olun.Teşekkür ederim.

 19. 02 Kas 2007 19:53 tarihinde 19.eda yazmış …

  sayın ışın hanım
  okul öncesi öğretmenlerinin zeka testlerini ve algı testlerini öğrencilerinde uygulamasını ne kadar uygun buluyorsunuz.

 20. 07 Kas 2007 12:43 tarihinde 20.ÖZLEM ÇİFTPINAR yazmış …

  SAYIN IŞIN HANIM KIZIM 3 YAŞINDAYKEN ÇARKIFELEKTEN OKUMAYI ÖGRENDİ.ŞU ANDA 7.5 YAŞINDA 2. SINIFA GIDIYOR.MATEMATIGE BAYILIYOR.ELEKTRONIK ŞEYLERLE COK ILGILI COK HIRSLI 6 YAŞINDA REHBERLIKTE TEST YAPTIRDIK NORMALIN ÜSTÜNDE CIKTI ILGI ALANLARI YASITLARINDAN COK FARKLI EZBERI COK IYI AZİMLİ İLGİNÇ SORULAR SORUYO HER ŞEYI ÖGRENMEK İSTİYO İNGİLİZCEYİ BİRAZ BİLİYO VE ÇOK DAHA FAZLA ÖGRENMEK İSTİYO BU ARALAR MUZIK LE İLGİLENMEYE BAŞLADI OKULU ÇOK SEVİYO AMA BİLDİGİ SEYLER VARSA HEMEN SIKILIYO YAZI YAZMAYI PEK SEVMIYO ÇOK DUYGUSAL BİRAZDA SOSYALLİGİ ZAYIF NE YAPABİLİRİM BANA YARDIM EDİN CEVABINIZI BEKLİYORUM SAYGILAR.

 21. 12 Kas 2007 22:30 tarihinde 21.nilay yazmış …

  merhaba ben lise 1 e gidiyorum basarılı bir öğrenciyim kendime güveniyorum ve zaten güven ilk adımı attım anlamına geliyor diye düşünüyorum size iki sorum olacak bu benim kariyerim için öenmli yaklasık 8 gündür cevap alamadım kimseden öğretmenlerime sormayada gereksiz bir nedenden ötürü çekiniyorum Lütfen bana sorumu cevaplama nezaketi gösterebilir misiniz…Sözelde psikoloji var mı?sözel bölüm mezunları psikolog olabilir mi? yardımınıza ihtiyacım var şimdiden çok tesekkürler

 22. 01 Ara 2007 15:08 tarihinde 22.KEVSER YILMAZ yazmış …

  ben 14 yaşındayım.orta sona gidiyorum.bu testi uygulamak istiyorum.bunu nasıl yapabilirim söylermisiniz.sizden rica ediyorum…

 23. 16 Ara 2007 21:56 tarihinde 23.irem derman yazmış …

  Merhabalar Işın Hanım,

  7 Yaşındaki kızım programı yoğun olan bir özel okula gidiyor. Öncesinde de 2 yıl bu okulun anaolkuluna gitmiş ve başarılı olmuş bir çocuktu. Okulların açılmasından kısa bir süre sonra tüm öğretmenlerinden dikkati çabuk dağılıyor, zamanını iyi kullanamıyor, potansiyelini kullanamıyor şeklinde uyarılar aldık. Çocuk doktorunun yönlendirmesiyle Wısc-R testi yaptırdık. Performans 146 ortalama 129 olarak sonuçlandı.

  Benim sizden öğrenmek istediğim bu 30 puanlık fark her çocukta özel öğrenme güçlüğü oluşturur mu; şimdilik gözlemlemiyoruz ama ilerde sorun çıkar mı?

  Teşekkür ederiz..

 24. 20 Ara 2007 01:51 tarihinde 24.betül kubilay yazmış …

  Işın hanım merhaba;
  3 yaşına girecek olan oğlumun bazı farklılıklarını görünce bir uzmana götürmüştük, ( 1.5 yaşlarındaydı)
  bize kesinlikle test yapılması gereken bir çocuk olduğunu fakat sonucun geçerliliğinin olmayabileceğini söylemişti. testi 3 yaşına girdiğinde mutlaka yapılması gerektiğini söylemişti.
  verdiğiniz bilgilerden oğluma farklı bir çok testin yapılabileceğini anlıyorum. Biz bunlardan hangilerinin yada hangisinin yapıldığını ve doğru uygulanıp uygulanmadığını anlamayacağız.
  kocaeli de oturmaktayız.Bize bu ilde bu test ya da testleri yapabilecek bir krum ya da merkez önerirseniz çok memnun olacağız teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz..

 25. 22 Ara 2007 19:30 tarihinde 25.Işın Sağlam yazmış …

  Merhaba İrem Hanım,

  Özel öğrenme güçlüğü zekadan bağımsızdır ya da zeka geriğilinin eşlik ettiği bir durum olarak da gözlenebilir ama sizin çocuğunuzda zeka geriliği olmadığı için sadece özel öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliğiyle ilgili olarak yardım almalısınız.

  Sevgiler
  Işın Sağlam

 26. 22 Ara 2007 19:33 tarihinde 26.Işın Sağlam yazmış …

  Merhaba Betül Hanım,

  Kocaelinde bir üniversite hastanesine bağlı bir çocuk psikiyatrisi bölümü varsa orada yaptırabilir, yoksa her ilde bulunan M.E.B.a bağlı Rehberlik Araştırma Merkezine başvurarak oradan yönlendirme isteyebilirsiniz.

  Sevgilerimle
  Işın Sağlam

 27. 22 Ara 2007 19:36 tarihinde 27.Işın Sağlam yazmış …

  Merhaba Kevser,

  Bu testleri ancak sertifikalı uzmanlar sana uygulayabilir.

  Sevgiler
  Işın Sağlam

 28. 22 Ara 2007 19:40 tarihinde 28.Işın Sağlam yazmış …

  Merhaba Özlem Hanım,

  Üstün zekalı çocuklar, diğer çocuklardan daha fazla uyarana ihtiyaç duyarlar, çabuk öğrendikleri için de hemen sıkılırlar.
  Sosyalliğinin zayıf olması da üstün zekanın bazen gözlenen sonuçlarından biri.Çocuğunuzu sosyal aktivite gruplarına yönlendirerek bu durumu dengeleyebilirsiniz.

  Sevgilerimle
  Işın Sağlam

 29. 14 Oca 2008 17:23 tarihinde 29.sehtap namlı yazmış …

  selam..
  yukardaki mektupları ve cevapları okudum. şu anda tevitölde okuyan oğlum, 14 yaşında iken yapılan zeka testiyle bu okula alındı ben onun annesi olarak üstün zekalı bir oğlumun olduğunu çok farkedemedim rehber öğretmeni yönlendirmeseydi halende farkedemiyecektik belki, ona çok teşekkür ederim..3 yaşından beri okuyup yazmayla ilgili 4 yaşında tam olarak okuyan küçük kızım zehra için bir çok yere email çektim . şükürki sesimi duyan oldu antalya milli eğitim müdürümüz elini attı ve bizi rehberliğe yönlendirdi, fakat kızımın sağlıklı bir zeka testine tabi olması için 72 aylık olması gerektiği söylendi şimdi onu bekliyoruz. hayırlısı olur inşallah milli eğitim bakanlığı bu işe en kısa zamanda el atar ve sahip çıkar bu tür çocuklara..selam ve saygılar

 30. 30 Oca 2008 21:52 tarihinde 30.Işın Sağlam yazmış …

  Merhaba Fatma hanım,

  Zeka puanı 135 olduğuna göre derslerinin iyi olmaması sadece ders çalışma sistemi oluşturamamasına bağlıdır. Önce onunla durumunu konuşup zeki bir çocuk olduğunu, okuyarak geleceğini kuracağını ve iyi okuyabilecek bir çocuk olduğunu anlatın. Sevdiği dersler olduğu gibi sevmediği dersler de olacağını ama okulunu bitirebilmesi için hepsine çalışması gerektiğini söyleyin. Bunu sağlayabilmek için birlikte bir çalışma programı oluşturun ve uygulayın.

 31. 30 Oca 2008 21:55 tarihinde 31.Işın Sağlam yazmış …

  Merhaba Serpil hanım,

  Zeka testlerinin çoğu konuşmaya da dayalıdır ve bu yüzden sonuç etkilenir. Ancak çocuğunuzun nasıl bir konuşma problemi olduğunu da bilmek gerekli. Çocuğunuzu görmeden sadece anlattıklarınıza dayanarak bir fikir belirtmek çok zor.

 32. 31 Tem 2008 22:51 tarihinde 32.hakan_1983psy yazmış …

  selam bu testleri uygulamak ıcın egıtını almak gerekır ben bır psikolog olarak egtımım bıttıkten sonra Wechsler Zeka Ölçeği tekrar aldım.ve acı gercektır kı herkes pdr ci olsun ve ya hızmet ici egtım almıs ve pedegog lar da bu testleri uygulayım ınsanları kandıryr bu nasıl bı ıs tır . cocuklarını böyl insanlara emanet etmenız sızın ıcın kötu bır durumdur . kesınlıkle test yaptıracanız kısının bır psikolog olması gerekır.artık özel egıtımdede sahte psikologlar turemıs ve calısmalrını ızın verilyr cunku cok ucuza calısyrlar ve bu ıs ıcın ehlıyetlerı yok. sızce böyle insanları nereye kıme sıkayet etmemız gerek . burda bırazda velilere görev düsüyr. saygılarımla psy.. hakan

 33. 11 Eyl 2008 19:12 tarihinde 33.sude yazmış …

  merhaba hakan_1983psy,
  oncelikle şunu belirtmek istiyorum, PDR ve/veya pedagoglar biliyorsunuz ki psikoloji kökenli ancak eğitimsel yönelimi olan kişilerdir. hizmet içi eğitim alarak sertifika almış ve işin ehli değiller diyorsunuz, madem öyle söz konusu zeka testlerinin uyarlamasını yapmış olan yani ülkemizde bu testlerin her türlü kullanım hakkını elinde bulunduran kişiler neden bu izni Milli Eğitim Bakanlığı’na vermişler? isminizden anladığım kadarıyla henüz çok gencsiniz ve ülkemizde böyle şeylerin malesef bir geçim kaynağı olduğunu göz önünde bulunduramıyorsunuz… (günümüzde psikolojiye ilişkin en temel düzeydeki eğitimlerin saatinin ortalama 50 liradan başladığını hesaba katarsak…)
  Bir diğer konu ise kişinin meslek alanındaki yetkinliğidir. Siz de biliyorsunuz ki psikolog olup işini iyi yapmayan, aldığı eğitimleri sırf etiket niyetine cv.sine yazan ve eğitsel süreçte bu eğitimleri nasıl kullanacağını pek de iyi bilmeyen pek çok arkadaşımız “eğitim danışmanı” olarak bu camiada mevcut. aynı şey tabiki pdr, özel eğitim, hatta başka meslek grupları için de geçerlidir. bu nedenle bence sınırını aşanlara elbetteki tepkimizi gösterelim ama önce işini iyi yapmayan meslektaşlarımıza tepkimizi gösterelim.

 34. 01 Ara 2008 19:01 tarihinde 34.NİL YILDIZTEKİN yazmış …

  Sayın Işın hanım,

  Kızımız 6 yaş 2 aylık. Busene 1. sınıfa başladı. İyi ve tanınmış bir özel okula gidiyor. 4 yaşında kendi kendine okumayı ve yazmayı öğrendi. Biz de onda bazı farklılıklar da gözlemlediğimiz için WISC-R testi yaptırdık. Sonuç “160 çok üstün zeka” çıktı. Raporunu rehber öğretmeniyle paylaştık ve sınıf atlatmak gerekir mi diye sorduk. Raporu masasına fırlatarak hiç önemi olmadığını ifade etti. Ne tavsiye edersiniz?
  Sevgi ve saygılarımızla.

 35. 02 Şub 2009 01:45 tarihinde 35.Hatice hatip yazmış …

  merhaba Işın Hanım,
  oğlumun okulunda okuma ve yazmada geri kalması ve sürekli ikazlardan dolayı yaşam standartımızın düşmesiyle birlikte bir tanıdık vasıtasıyla bir psikolojik danışma merkezine gittik ve orada yapılan WISC-R TESTİsonuçlarına göre sözel ıq :111, performans ıq:134 GENEL IQ:124 ÇIKTI. Bunun yanısırafrostig tesit sonuçlarına göre 6 yaş 5 ay baz alınarak el-göz koor. 98, algı sabitliği 97, figür fon (bunun ne olduğunu açıklarsanız çok sevirim) 33, mekan koor. algısı 100, mekansal ilişkiler 77, toplam puan 94 çıktı. ve bize disleksiniz var dediler. ancak başka bir nörolog tarafından yapılan testlere göre disleksimizin olmadığı ve ilaç tedavisinin gereksiz olduğu, duygusal olarak yapamadığını söylediler.bizde pek anlayamadık ne demek istediklerini açıkçası .bizim evde neler yapmamız gerekir bize ne tavsiye edersiniz. 1. sınıf öğrencisi olarak daha performanslarımızı artırmamız için neler yapmalıyız.cevap verirseniz çok sevinirim. saygılarımla

 36. 08 Şub 2009 19:30 tarihinde 36.sevgi yazmış …

  Merhaba Işın Hanım
  Wısc-r testini akademik bir araştırmada kullanmak istiyorum. Altı ay içerisinde Wısc-r testinin tekrar uygulanması durumunda olumlu anlamda farklılıklar ortaya çıkabiliyor mu? Altı ay testin tekrarlanması için çok mu kısa sizce? Sadece matematik yeteneğini ölçmeye yönelik veriyi bu testten elde etmek mümkünmüdür? Cevap verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.Saygılarımla.

 37. 22 Şub 2009 17:26 tarihinde 37.aysun yazmış …

  sayın Işın hanım

  kızıma 9 yasında wisc r uygulandı.sonuç 127 üstün çıktı.kızım şu anda 11 yaşını bitirmek üzere.öğrenme güçlüğü gibi problemleri olmamasına rağmen deneme sınavlarında 10-11 bazen de4-5 yanlış çıkarıyor.bu yanlışları azaltması daha iyi olması için ne yapmalıyız.benimanlayamadığım da madem bu çocuk üstün neden daha az yanlış çıkarmıyor.cevap yazarsanız çok memnun olurum.tesekkürler.

 38. 24 Eyl 2009 18:31 tarihinde 38.hüseyin öztürk yazmış …

  syın ısın hanım nasılsınız öncelikle sıze teşekkur ederim.benım 2004 6 ekim dogumlu kzım var test yaptırmak istiyorum kocaelide nerde yaptırabılırım bıde ustun zekalı cıkarsa devlet bu cocukları ayr bır okulda okutuyormu

 39. 13 Eki 2009 16:56 tarihinde 39.sibel görgülü yazmış …

  zeka testi örnegi bulabilecegim bir yer varsa yada siz temin edebilirseniz çok sevinirim.Stanford- Binet Zeka Ölçeği yada WISC-R( Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised tercihimdir.okul öncesi 6 yaş için..teşekkürler

 40. 22 Eki 2009 23:44 tarihinde 40.SEVNUR YILMAZ yazmış …

  İYİ GÜNLER BENİM 7 YAŞINDA 2,SINIFA GİDEN BİR OĞLUM VAR BİZDE WISC-R TESTİNDEN YAPTIRDIK SONUÇ TOPLAM ZEKA BÖLÜMÜ PUANI 127 ÇIKTI Y, NORMAL ZEKA YAZIYOR BURADAKİ (Y) NİN ANLAMI NEDİR? SİZE GÖRE BU SONUÇ NASIL? CEVAP VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM
  SAYGILARIMLA

 41. 19 Şub 2010 01:26 tarihinde 41.melis yazmış …

  merhabalar ben psikoloji öğrencisiyim adım melis.. Zeka testleriyle ilgili bir ödev hazırlıyorum eğer bana zeka testleri ile ilgili örnek gönderebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi akşamalar

 42. 28 Nis 2010 12:57 tarihinde 42.dilber yazmış …

  merhabalar ışın hanım benim 6 yaşında bi yeğenim var bir rehabilitasyon merkezinde wçzö-r testi yaptırdık sonuç 150 çıktı yeğenimin iyi bir eğitim alması için ne yapmalıyız ankarada oturuyoruz yardımcı olursanız çok seviniriz. şimdiden teşekkürlerrrr

 43. 02 Haz 2010 18:39 tarihinde 43.nilüfer yazan yazmış …

  merhaba benim 2.sınıfa giden oğlum var.yarın osmangazi ramda wısc-r bireysel testine girecek.bundan sonra yapacaklarımız hakkında hiçbir bilgimiz yok.sadece bizim değil okulumuzda görevli rehber öğretmenimizinde yok.çocuğumuza iyi bir eğitim verebilmek için ne yapmalıyız teşekkürler.

 44. 02 Kas 2010 17:35 tarihinde 44.Handan Çetin yazmış …

  Işın Hanım Merhaba,
  benim 5 yaşını doldurmuş ana okuluna giden bir oğlum var. 3 yaşında kendi kendine harflerle ve sayılarla ilgilenmeye başladı şu anda okuyor okuduğunu kısmen yazabiliyor. 4 ve 5 haneli rakamları okuyor. seneye 1. sınıfa başlayacak herkes onun sınıfta çok sıkılacağını söylüyor. biz ankarada yaşıyoruz bu konuda başvurabileceğim ve destek alabileceğim yarler nerelerdir?
  ve ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim.

 45. 04 Ara 2010 17:08 tarihinde 45.Aylin Sınmaz yazmış …

  Merhaba, Benim oğlum ilköğretim 3.sınıfa gidiyor.Biraz öğretmenini dinleme sorunu yaşıyor.Aynı sorunu basketbol kursunda da yaşıyoruz.Örnek verecek olursam öğretmen önce sağa sonra soldan dönüp pas atacaksınız diyor fakat benim oğlum önce sola gidebiliyor fakat öğretmen ikaz ettiğinde hemen düzeltiyor.Dinlediğinde gayet başarılı fakat aklı başka yerde ve dalgın gibi nasıl bir yöntemle dinlemeyi öğretebilirim. Oğlumun doğum tarih 23.5.2002 Teşekkür ederim.

 46. 13 Ara 2010 20:22 tarihinde 46.kaan hakan yazmış …

  Işın Hanım,

  değerli bilgilerin bulunduğu sayfanız için teşekkürler.
  Eşim ve ben, ilkokul 1. sınıfa bu yıl başlayan , kızımızın ilk veli toplantısında , öğretmeninin ölüm korkusu, kurallara ittatsizlik, tepki vb.. gibi olumsuz görüşleri üzerine bir çocuk psikoloğuna danıştık.
  1,5 ay sonunda okuldan çok olumlu geri dönüşler aldık.
  WISC R testi sonuçları;
  Sözel Puan:129 , SözelOlmayan Performans Puanı:154
  Tüm Puan:147 olarak belirlendi.
  Bu değerlere göre yorumunuzu rica edeceğim. Ayrıca bizleri tereddüte düşüren bir konuda kızımıza özel eğitim verilmesi gerektiği bildirildi.
  Sizin bu konudaki özel eğitim veren kurum ve kuruluşlar ve diğer yapmamız gereken konular ile ilgili yardımınız olabilir mi?
  saygılar
  Kaan Hakan

 47. 29 Ara 2010 16:06 tarihinde 47.nur dinc yazmış …

  ışın hanım ,
  merhaba benim oğlum 8 yaşında 3. sınıfa gidiyoor. geçen yıl bursada bir psikoloğa götürdüm test yapıldı zeka düzeyinin üst sınırda olduğu ancak dikkat eksikliği oldurğu söylendi. şimdi ilaç kullanıyor.concerta adlı ilacı kullanıyor.ancak okul performansı biraz düşük gitar çalıyor piyano dersi alıyor yüzme ile ilgileniyor. psikoloğumuz okulun ona yeterli olmadığını söyledi ancak okul değiştiremedik. hangi testlerin yapıldığını bilmiyorum wısc-r testi yapolmadı sanırım bursa da nerede yaptırabilirim bu testi bilgi verirmisiniz teşekkür ederim…saygılar

 48. 20 Nis 2011 16:36 tarihinde 48.bilge yazmış …

  mrb ışın hanım benm 15 yaşında bir kızım var.
  wisc-r testi yaptırmak istiyorum.istanbulda nerde yaptırabilirim acaba? yardımcı olursanız çok sevinirim.teşekkürler

 49. 24 May 2011 17:14 tarihinde 49.ECE yazmış …

  oğlum okulu hiç sevmiyor.okumak istemiyor zeka testi sonucu performans IQ 124 sözel IQ 92 çıktı kronolojik yaşı 14yaş9 aydır tavsiyelerinizi bekliyorum. teşekkürler…

 50. 30 May 2011 11:57 tarihinde 50.senem demir yazmış …

  Merhaba ,
  Oğlum 6 yaşında ve Üstün yetenek sınavı uygulanan bir okulun sınavına girecek. Onu çalıştırmak ve hazırlamak istiyorum fakat ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Standford Binet Testi için metaryelleri bir eğitim merkezinde buldum bunları alıp çalıştırmak sizce uygunmudur. Ya da WİSC-R TESTİ için nasıl hazırlamam neler yapmam lazım. Bu okulu kazanırsa çok iyi eğitim alacağını biliyorum ve kazanması için elimden geleni yapmak istiyorum. Lütfen yardımcı olurmusunuz. Ne yapmam nasıl çalıştırmam neleri öğretmem gerekiyor.Teşekkürler.

 51. 12 Haz 2011 01:46 tarihinde 51.Mine SONVER yazmış …

  MERHABALAR bilgiler çok açıklayıcı ve yönlendirici çok teşekkür ediyorum emeğinize ellerinize sağlık
  benimde 49 aylık bir kızım var 4 bitti 5 e adım attık bana çok normal gelsede çok farklı olduğunu özellikle pratik zekasının çok olduğunu çözüm odaklı olduğunu söyleyen öğretmen arkadaşlarım var. Ben Otisitk çocuklar eğitim merkezinde sınıf öğretmeniyim ben ayrım yapamıyorum ama çevrem beni zeka testi konusunda araştırma yapmam gerektiğini söylüyor bende bir adım attım sisizn açıklayıcı yazınız beni meraklandırdı ben ne gibi bir yol izlemem gerekiyor bana yardımcı olurmusunuzzz

 52. 12 Haz 2011 01:47 tarihinde 52.Mine SONVER yazmış …

  SENEM HANIM nasıl bir okul bana da bilgi verebilirmisiniz

 53. 13 Haz 2011 13:25 tarihinde 53.suleyman emre çona yazmış …

  benım ıq 120 cıktı nasıl

 54. 24 Ağu 2011 15:50 tarihinde 54.hkaya yazmış …

  Çocuklarımdan biri, anaokuluna biri 6. sınıfa gidiyor, üstün zeka ile ilgili söylenen bazı davranışları görüyorum, acaba izmirde bununla ilgili başvurabileceğimiz bir merkez varmı?

 55. 19 Eki 2011 15:13 tarihinde 55.nadide yazmış …

  Benim oğlum 7,5 yaşında, disleksi ile ilgili bazı sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorduk, yardım için ram a başvurduk, sıkıntılarımızı paylaştıktan sonra wisc-r testi uygulandı, test sonucunda puanının 130′un üzerinde olduğu, bizim düşündüğümüz tarzda herhangi bir problemin olmadığı, IQ sunun yüksek olması nedeni ile kaynaştırma önereceklerini bildirdiler. Ancak benim anlamadığım, internetten yaptığım tüm araştırmalarda, bu tarz çocukların genellikle erken yürüdüğü, erken konuştuğu, erken okuma yazma öğrendikleri vb. yönde farklılıklar yarattıkları yönünde. Bizde bu durumların çoğunda tam tersi bir durum vardı. Sonuçta değerlendirme uzman kişilerin elinden yapıldı, ama yaptığım araşırmalar ile uyuşmuyor. Böyle durumlar (geç yürüme, geç konuşma vb.) söz konusumudur. Bilgi verirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

 56. 03 Ara 2011 20:49 tarihinde 56.AYŞE DİNÇER yazmış …

  Işın Hanım merhaba,
  02.12.2011 tarihinde İstanbul NP’de 7 yaş 5 aylık oğlum için WISC-R testi yaptırdık. Doktora gitme sebebimiz; oğlumun okuduğunu anlayamaması, odaklananmaması, metin sorularından çabuk sıkılması vb. sebeplerdendi. Yapılan testte bize toplam sonuçlar iletilmedi. SÖZEL TEST; Genel bilgi:10 Benzerlik:17 Sözcük Dağarcığı:11 Aritmetik:10 Yargılama:15 Sayı dizisi:10 PERFORMANS TESTİ;Resim tamamlama:14 Resim Düzenleme:13 Küplerle Desen:18 Parça Birleştirme: 15 Şifre: 23 çıktı. Tüm değerlendirmeleri toplar isek sonuç 146 çıkıyor ( Bu değer IQ düzeyinimi gösterir?). Ayrıca EEG çekimi yapıldı. Sonuç olarak bize; çocuğun genel olarak gelişiminin yaş düzeyinin üstünde olduğu ve aynı zamanda dikkat eksikliği olduğu ilerleyen yaşlarda ciddi sıkıntılar çekebileceğini ileterek CONCERTA adlı ilaca başlamamızı söylediler.İlaç dikkat eksikliğini tedavi edici düzeydemidir? İlaçsız tedavi olsa çok daha uzun bir süreci mi alır. Bilgilendirme yapmanız hususunda yardımlarınızı rica ederim. Saygılarımla,

 57. 17 Ağu 2012 13:35 tarihinde 57.om13 yazmış …

  WISC-R testini kızımı Çamlıca Coşkun Lisesine başlarken üstün potansiyelli öğrenciler için açılan özel WISC-R sınıfına girme aşamasında yaptırmıştık. 6 yaşında 142 çıkmıştı. Ama gel gör ki Fatma öğretmenin günde 16şar sayfalık test ödev vermesi, çocukları bezdirmesi, hiçbir övgü sözcüğü kullanmaması gibi harika yöntemleriyle 2 yılda gösterdiği “geliştirilmişlik” sonucunda bu yıl yaptırdığımız WISC-R puanı 134 çıktı. 8 puan geriletmiş seviyesini okulun “harika programı”!! Aman diyorum, ben yandım siz yanmayın. WISC-R’lı öğrenciniz varsa, düzgün bir üstün potansiyelli sınıfına yollayın.

 58. 20 Oca 2015 15:43 tarihinde 58.a_turkal yazmış …

  Hocam merhaba,

  Oğlumun wisc-r sonucunun alt testlerinin puanları var ama total puanı yok, internet üzerinden de hesaplamada kullanılan formulü bulamadım. sizden temin edebilir miyiz, ya da bunun verildiği bir kaynak var mıdır? Teşekkürler

Bu iletiyi takip et | Yorumları RSS kullanarak takip et

Yorum Yazın

Yorum yazabilmek için giriş yapmalısınız.